Search
Close this search box.

No products in the cart.

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
0
Search
Close this search box.

No products in the cart.

No products in the cart.

100% Secure Checkout!
฿ 0

ปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ  สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการเว็บไซต์สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสตาร์คลินิก (STAR CLINIC) เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษ และบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียน และ/หรือไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติม 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

   ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

   สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งศาล กรณีมีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการในสัญญาจ้างจะมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล และจะไม่มีการขายหรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านให้บุคคลภายนอกรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยภายในองค์กรเพื่อการดำเนินกิจภายในเท่านั้น

 

   การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

   สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทางคลินิก เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ทางคลินิกยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

 

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

   สตาร์คลินิก (STAR CLINIC) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามประกาศบริษัท เรื่องนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

 

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

   คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

 

   คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

   ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ทางคลินิกได้รับ ทั้งเรื่องข้อมูลเช่นชื่อที่อยู่อาศัย หมายเลขติดต่อหมายเลขประจำตัว ทางคลินิกจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 

  • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
  • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
  • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
  • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
  • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
  • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
  • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
  • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
  • ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

   เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

   ทางคลินิกอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคุณ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบาย     เวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่

Call Center: 088-004-0005 หรือ E-mail: [email protected]  Line : @starclinic